October 10, 2022
readtime
No items found.

Vad är hållbarhet och hållbar utveckling inom näringslivet?

Alla pratar om hållbarhet, men vad betyder det egentligen? Och vad innebär hållbarhet för företag? Hur bör man tänka kring sitt hållbarhetsarbete, och vilka regler ska man förhålla sig till? Här sammanfattar vi grunderna för hållbarhet, hållbart företagande och hållbar utveckling.

grödor blommar ut ur jorden i morgondaggen

Vad är hållbarhet?

Många associerar nog hållbarhet till miljö och klimatpåverkan när ordet kommer på tal. Och de gör de nödvändigtvis inte fel i. Men hållbarhet betyder mycket mer än så. Redan 1987 definierade FN:s kommission för miljö och utveckling i sin rapport “Vår gemensamma framtid” hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Och vad betyder då det?

I citatet kan man givetvis läsa in väldigt mycket information, och det blir snabbt tydligt att hållbarhet som begrepp kan handla en väldigt massa saker. Därför har man valt att dela in hållbarhet i följande tre olika områden eller dimensioner:


  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet 
  • Ekonomisk hållbarhet


Tillsammans beskriver dessa tre områden vad hållbarhet är och innebär. 


Vad är ekologisk hållbarhet?

Den ekologiska hållbarheten utgör fundamenten för hela hållbarhetsarbetet, och sätter därför ramarna för de två andra hållbarhetsdimensionerna. Ekologisk hållbarhet handlar först och främst om jordens ekosystem och hur vi ska agera för att vårda våra naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja både nuvarande och kommande generationer. Frågor som berör produktion av mat och energi, vattenförsörjning, luftföroreningar och bevarandet av djur- och växtrikets olika ekosystem är exempel på frågor centrala för den ekologiska hållbarheten.

För företag handlar ekologisk hållbarhet framförallt om att på olika sätt försöka minska sitt ekologiska fotavtryck eller sin negativa miljöpåverkan.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet beskriver den mänskliga dimensionen av hållbarhet. Här handlar det om att verka för ökat välbefinnande, mer rättvis, jämställd och jämlik maktfördelning och om att respektera mänskliga rättigheter och individuella behov. 

För företag handlar bland annat social hållbarhet om att ställa krav på leverantörskedjan och tillgodose efterlevnaden av riktlinjer och policies som säkrar mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor. Men det handlar minst lika mycket om den mer omedelbara sociala hållbarheten, på det egna företaget - om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och om att verka för en jämlik och jämställd organisation.

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet kan egentligen innebära olika saker beroende på vem man frågar. Vissa menar att ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Andra menar att ekonomisk hållbarhet egentligen endast handlar om att öka den totala mängden kapital, oaktat vilka konsekvenser tillväxten har på den sociala eller ekologiska hållbarheten. 

På grund av de vitt skilda tolkningarna har begrepp som “grön tillväxt”, “grön ekonomi” eller “cirkulär ekonomi” blivit populära att använda istället. Grön tillväxt handlar mer om satsningar på till exempel miljöteknik som även ur ett traditionellt ekonomiskt perspektiv driver på den ekonomiska utvecklingen och därför ökar handlingsutrymmet för hållbar utveckling på alla plan. 

En grön ekonomi syftar på ett ekonomiskt system som förbättrar den sociala hållbarheten och samtidigt minskar de ekologiska belastningarna, medan en cirkulär ekonomi något förenklat beskriver ett ekonomiskt system som återanvänder naturresurser på ett effektivt sätt. 

Oavsett vilken definition av ekonomisk hållbarhet man väljer att använda är ett långsiktigt tänk en central del samtliga definitioner. Sedan skiljer sig definitionerna i vad den långsiktigheten ska bestå i. Handlar det om mer klassisk ekonomisk långsiktighet, om att bygga kapital med långsiktiga investeringar, om miljömässig långsiktighet, eller handlar det om en kombination av båda? I samtliga fall är just långsiktighet nyckelordet, och man kan därför säga att ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktighet, utan att riskera att kliva på några tår.

Vad är hållbart företagande?

Eu-kommissionen definierar hållbart företagande som att “ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”. Med stöd i de tre hållbarhetsdimensionerna innebär det alltså att ta ansvar för både det som händer inom den egna organisationens väggar, men även för det som händer utanför.

Vad sedan hållbart företagande mer specifikt innebär för just din verksamhet beror självklart på vilket typ av företag ni är och i vilken bransch ni verkar. Men kan man som verksamhet låta hållbarhetsdimensionerna och de globala hållbarhetsmålen prägla sina strategier och ligga till grund för sina beslut har man tagit stora steg mot att bli ställa om till att bli mer hållbara. 

Agenda 2030 - stöd för hållbart företagande

FN har valt att kalla sina globala hållbarhetsmål för Agenda 2030. I korthet beskrivs det som den mest ambitiösa planen för att skapa hållbar utveckling som världen någonsin antagit. I planen beskrivs 17 mål, med 169 mer konkreta delmål, vilka sammantaget syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar, minska orättvisor och skapa fredliga och trygga samhällen.

Företag har en central roll i arbetet med att nå dessa mål, och de företag som vill bli förbättra sitt hållbarhetsarbete kan med fördel ta inspiration från de mål som listas i Agenda 2030. Däremot är det sällan särskilt effektivt och ibland inte ens möjligt för ett enskild företag att arbeta med alla 17 mål samtidigt, än mindre med alla 169 delmål samtidigt. 

Istället är en bättre strategi att välja ut de områden som är mest relevanta för den egna verksamheten och arbeta mer fokuserat med de frågor där man har störst chans att göra betydelsefulla insatser.

För mer tips om hur du skapar en relevant och effektiv hållbarhetsstrategi för just ditt företag läs gärna vår artikel → 4 steg att utveckla en hållbarhetsstrategi.

Vill du veta mer om hur du kan göra ditt företag eller kontor mer hållbart?

På XLNT Workplace genomsyras allt vi gör av hållbarhet. Hela vår verksamhet är grundad på ett hållbarhetstänk och vi har lång erfarenhet av att erbjuda tjänster och helhetslösningar till kontoret som både är hållbara och av hög kvalitet. Vi hjälper er gärna i ert arbete med att ställa om till att bli en mer hållbar verksamhet och bidrar gladeligen med tips om hur er arbetsplats kan anpassas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Hör av er, så tar vi det därifrån. 

Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!