March 16, 2020
readtime
No items found.

ATP-mätning

Personal mäter förekomsten av bakterier med ATP-mätning

Kontroll av renhet och kvalitet.

På grund av det senaste utbrottet av coronavirus, Covid-19 kommer det in väldigt mycket frågor till oss just nu, en fråga framförallt gäller hur vi säkerställer kvaliteten.

Kvalitet tillsammans med hållbarhet och hög service är vad vi står för, kvalitet för oss betyder att du som kund är nöjd.

För att du skall kunna känna dig nöjd med vårt arbete då det råder mycket oro för coronaviruset just nu behöver du veta att XLNT Workplace finns här med råd och information och framförallt rätt åtgärder.

Vårt arbete och våra processer grundar sig på att kunna ge er det resultat ni vill ha på ett hållbart sätt. Normalt sett gör vi en visuell städkontroll enligt Nordisk standard för städkvalitet; INSTA-800.

INSTA-800 är en mycket bra standard för städkvalitet, men för verksamheter där det finns krav och standarder för renhetsnivån kompletteras detta med en objektiv kontroll av renheten. En s.k. ATP-mätning.

I Svensk Standard (SS 8760014:2017) anges att evidensen talar för att rengöring och städning minskar risken för smittspridning inom hälso- och sjukvård. Standarden anger även kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Bedömningen baseras i första hand på en visuell kontroll genom besiktning av ytor som omfattas av städavtalet och kan även innefatta den städning som verksamheten ansvarar för. En visuell granskning är inte alltid tillräcklig för utvärdering, då ytor som ser rena ut ändå kan vara förorenade. Visuell inspektion kan kompletteras med mätning med UV-ljus eller ATP (adenosintrifosfat) och i vissa fall odling för att utvärdera och förbättra städning och städmetoder.

Ljuset mäts i RLU (Relative Light Units) i ATP-mätaren och resultatet syns på bara några sekunder, vi använder oss av den senaste tekniken som ger bäst noggrannhet och precision. Den mest kritiska komponenten är ljussensorn Clean-Trace™ teknologin vi använder oss av använder sig av en teknik som kallas för fotomultiplikation som kan detektera enskilda fotoner, vilket ger mer precist resultat jämfört med konventionella ATP-mätare som använder fotoider*.

(*) Griffith, Chris, “What makes a good ATP hygiene monitoring system?”, Int. Food Hygiene Vol 22, No. 8, P. 21-23

Vad vi tycker

Denna städkvalitetskontroll efterfrågas nu av många av våra kunder inom andra branscher vilket vi tycker är väldigt bra, en objektiv och kontinuerlig kontroll av renheten stärker processen och säkrar resultatet. Det ger även oss och kunden tydligare data och förbättrar samarbetet, då vi på ett tydligare och mer objektivt sätt kan sätta upp ramverk för uppföljning.

Vad är INSTA-800?

” INSTA 800 är en nordisk standard tidigare kallad SS 62 78 01, som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. Utvärderingen ska ske så snart som möjligt efter utförd städning. “

Hur används INSTA-800?

“Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar. Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå. Standarden kan användas för att kontrollera städresultatet för daglig städning, egenkontroll av städpersonalen eller för bedömning av städbehovet på ett uppdrag.”

Vad är ATP-mätning?

ATP-mätning används inom livsmedelsproduktion och sjukvården bl.a för att kontrollera renlighet och städning då det finns standarder och gränsvärden för renhetsnivåer enligt det som ATP-mätaren mäter (RLU) som är osynligt vid visuell kontroll.

Enligt Svensk standard (SIS) för “Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård” används ATP-mätning som ett komplement till visuell kontroll för att detektera osynlig kontaminering på cellnivå.

Vad är ATP?

ATP är ett kemiskt ämne (Adenosintrifosfat) som finns i alla typer av celler, ATP-nivån ger information om rengöringens effekt avseende både dött och levande cellmaterial. Låga ATP-nivåer innebär att det finns mindre “bakteriemat” vilket betyder att det finns mindre risk för bakteriell tillväxt.

ATP-mätvärden kan användas för att förebygga och upptäcka allvarliga hygienrisker och kvalitetsbrister.

Hur mäts ATP?

Ytan svabbas, svabben stoppas sedan ned i en behållare med ämnet luciferin, ATP från ytan kommer att reagera med luciferinet och ljus kommer att produceras.

Hur gör ni?

Vi använder oss av den senaste teknologin från 3M, Clean-Trace™ LM1. Clean-Trace™ ATP-system är designade för att göra ATP-mätningar snabbt och enkelt utan att kompromissa med säkerheten i resultatet. Oberoende studier visar att Clean-Trace™ ATP-mätare har marknadens bästa känslighet och repeterbarhet.

ATP-mätaren har 3Ms patenterade sensordesign och är idag det mest avancerade systemet på marknaden. Mätsystemen möjliggör omedelbara korrigerande åtgärder och kontinuerliga förbättringar.

Den dedikerade programvaran som medföljer ATP-mätaren har ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Med programmet överför vi enkelt testplaner till ATP-mätaren och skapar snygga rapporter.

Var kan jag hitta mer information om ATP-mätning?

Vi föreslår att ni vänder er till Hygiene Diagnostics och Frank Axelsson,  som är grundare och VD som är mycket kunnig inom området och även håller utbildningar samt är exklusiv återförsäljare av 3M i Sverige mot sjukvården.

Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!