October 11, 2022
readtime
No items found.

4 steg för att utveckla en hållbarhetsstrategi

Det är ingen hemlighet att marknaden ställer allt hårdare krav på dagens företag när det kommer till miljö och hållbarhet. Att ha en välformulerad hållbarhetsstrategi på plats, som efterlevs och kommuniceras både internt och externt är idag viktigt för alla företag i alla storlekar och branscher. Inte bara av den självklara anledningen att det gör vår planet en tjänst utan också för att hållbarhetsarbete är en konkurrensfördel som både kan sänka kostar och bidra till bättre och mer affärer. Men var börjar man? Här ger vi dig några konkreta tips på hur du utvecklar en hållbarhetsstrategi i fyra steg.

ett frö från en planta växer när den vattnas

Steg 1: Identifiera var ni kan göra skillnad

Innan du börjar sätta igång med själva utvecklandet av din hållbarhetsstrategi behöver du först kartlägga vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för din verksamhet, och var ni kan göra faktiskt skillnad. Alla företag är olika, beroende på bland annat:


 • Branschen som företaget verkar i 
 • Storleken på företaget 
 • Företagets geografiska plats 
 • Företagets plats i leverantörskedjan

De tre hållbarhetsdimensionerna 

FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka ger en överskådlig bild av vad hållbar utveckling handlar om. Dessa mål är en bra plats att börja på, för att skapa sig en initial förståelse för vad hållbarhet innebär. 

Däremot kan företag sällan på ett effektivt sätt arbeta mot samtliga mål samtidigt. Så i linje med tänket “ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är det alltså avgörande att förstå vilka specifika faktorer och frågor som är mest relevanta för dig och din verksamhet. Detta för att säkerställa att din hållbarhetsstrategi har största möjliga effekt och får största möjliga genomslag. 

För att göra en så bra bedömning som möjligt, kan du med fördel utgå från de tre hållbarhetsdimensionerna:


 • Ekologisk hållbarhet 
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet


I en tidigare artikel som förklarar hållbarhet har vi beskrivit varje dimension i närmare detalj, men poängen är att ert hållbarhetsarbete bör bedrivas i samtliga tre dimensioner för att vara effektfullt. Samla därför in relevanta data och utvärdera dessa tre områden noggrant för att skapa en så korrekt bild av er verklighet som möjligt, vilket sedan kommer hjälpa er att identifiera vilka hållbarhetsfrågor ni faktiskt kan påverka och bör arbeta med.


Steg 2: Bestäm din långsiktiga vision och mission

När ni är färdiga med er utvärdering och kommit underfund med vilka frågor som är viktigast för er, och inom vilka områden ni kan göra skillnad, är det dags att formulera en långsiktig vision och mission. Dessa två uttalanden är ytterst viktiga för att det strategiska arbetet och den framtida planeringen ska bli effektivt, då en tydlig vision och mission bidrar med kontinuitet och sätter tydliga ramar för hur företaget opererar.

En idealisk framtid

En mission är ett uttalande med kortare tidshorisont som fokuserar på den nuvarande situationen som företaget befinner sig i. Missionen ger en kort sammanfattning av företagets kärnvärderingar, huvudsakliga syften och mål. En vision är å andra sidan ett uttalande med längre tidshorisont som beskriver företagets framtida ambitioner och på vilket sätt det vill göra avtryck på omvärlden, hur vill det bli ihågkommet?

Tillsammans bildar visionen och missionen en sorts guide som kan hjälpa organisationer att fatta beslut som överensstämmer med deras filosofi, värderingar och målsättningar. Man kan se dem som en sorts färdriktning som visar vägen mot det långsiktiga tillståndet som företag vill befinna sig inom en viss tid. 

Följaktligen är det viktigt att visionen och missionen återspeglar din tidigare bedömning av vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för din organisation. Detta då det kommer hjälpa er att göra rätt hållbarhetsprioriteringar och säkerställa att varje beslut ni fattar tar er närmare er idealiska framtid.

Steg 3: Formulera din hållbarhetsstrategi

I det tredje steget kan du äntligen börja utforma och designa din faktiska hållbarhetsstrategi, vilken kan ses som en mer kortsiktig översättning av din vision och mission. Din hållbarhetsstrategi bör omfatta alla hållbarhetsfrågor som ni identifierade relevanta för företaget (steg 1). Och mer specifikt behöver ni bestämma vilka mål ni måste uppnå på kort sikt för att också kunna möta era mål på lång sikt, det vill säga er vision och mission (steg 2). Genom att bryta upp visionen och missionen i mer kortsiktiga delmål kommer din hållbarhetsstrategi blir mer konkret hanterbar. 

(SMART) Målformulering 

Det finns massa metoder och skolor att luta sig mot när du ska formulera mål. Och ingen är väl egentligen sämre eller bättre än den andra, så länge dina mål är tydligt formulerade, upplevs som meningsfulla av organisationen och medarbetarna samt representerar en objektiv bild som hjälper er att bedöma era framsteg.  

Men av de mest klassiska metoderna när det kommer till målformulering är den så kallade SMART-modellen, vilken beskriver att målen behöver vara:


 • Specifika 
 • Mätbara
 • Accepterade 
 • Realistiska 
 • Tidssatta 


Specifika

Ett specifikt mål bör kunna besvara fem olika frågor:

 • Vad ska uppnås?
 • Vad är syftet?
 • Vem eller vilka är inblande?
 • Var ska målet uppnås?
 • Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

Mätbara

Mätbarhet är såklart en förutsättning för att ett mål, oaktat sammanhang, ska vara användbart. Det gäller även hållbarhetsmål. Hur ska ni annars veta om ni blir bättre eller sämre, om ni rör er närmare er vision och mission? För att förenkla mätbarheten är det oftast en fördel att kvantifiera målet, och låta det besvara frågor som:

 • Hur mycket?
 • Hur många?
 • Hur vet vi att målet är uppnått?


Accepterade

En annan viktig förutsättning för att mål faktiskt ska uppfyllas i praktiken är att de som berörs av det också accepterar målet, och ser det som meningsfullt. För om alla i organisationen, från ledning till frontlinjen, accepterar samma mål och drar åt samma håll kommer din hållbarhetsstrategi av förklarliga skäl bli mer effektiv.

Realistiska

Realistiska mål syftar till mål som inte bara låter bra i teorin, utan som är faktiskt genomförbara i praktiken och som dessutom inte bryter mot andra mål, bestämmelser eller lagar. Ett mål är realistiskt i de fall där:

 • Målet är möjligt att uppfylla i förhållande till investeringen av tid och resurser.
 • Målet är aktuellt i förhållande till organisationens verksamhet och omvärld.
 • De som ska uppfylla målet är personer som har resurser, kompetens och motivation att uppfylla det.


Tidssatta

Tidssatta mål syftar till mål som har en tydlig deadline. Genom att sätta upp deadlines kan man ofta med större framgång uppfylla sina mål, då de som arbetar mot målet fokuserar bättre och upplever det som mer angeläget när det ställs i konkurrens med andra uppgifter. Däremot finns det inga hinder att ha flera deadlines, vilket kan vara bra när det kommer till hållbarhetsmål, då de ofta är ambitiösa i sin utformning. Men kan man som sagt dela upp sina långsiktiga hållbarhetsmål i kortare delmål med tydliga deadlines kan man också ofta säkerställa att alla jobbar mer fokuserat mot att nå det specifika delmålet. 

Steg 4: Implementera din hållbarhetsstrategi

Nu återstår endast att implementera din hållbarhetsstrategi, omsätta den i drift och se till att den efterlevs i det dagliga arbetet. Detta är givetvis betydligt enklare sagt än gjort (och är nog värdigt en artikel i sig). Men om du följt de tidigare stegen kan du åtminstone känna dig trygg i att du lagt en bra grund för att din hållbarhetsstrategi kommer lyckas. Du vet ju att den både är relevant och effektiv utifrån din specifika verksamhet. Därmed torde också chanserna vara goda för att era hållbarhetsmål uppnås inom en snar framtid. 

Bli mer hållbar med XLNT Workplace

På XLNT Workplace lever vi och andas hållbarhet. Vi har stor erfarenhet av all typ av hållbarhetsarbete som rör arbetsplatsen. Från miljövänlig, hållbar och Svanenmärkt kontorsstädning till stora flyttar och kontorsanpassningar. Med våra hållbara tjänster och helhetslösningar hjälper vi er att förverkliga er hållbarhetsstrategi och nå era hållbarhetsmål. 

Har ni frågor på hållbarhet, eller vill veta hur ni kan göra ert kontor mer hållbart? Hör av er, så tar vi det därifrån.

Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!